Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra học kỳ 2 môn hóa học lớp 9

a6a0fb881f318dd53ae44a4481e032e9
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-09 22:13:22 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 227 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Thông tin tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS HÒA KI TRA TI ƯỜ ẾH và tên Hóa (45’). :1Ề ỐI.Tr nghi (3đ).ắ ệCâu 1: Dãy các ch nào sau đây là ch ơA. CH4 C2 H6 CO2 B. C6 H6 CH4 C2 H5 OH.C. CH4 C2 H2 CO. D. C2 H2 C2 H6 O, CaCO3 .Câu 2: Dãy các ch nào sau đây là hiđrocacbon ?ấ ềA. C2 H6 C4 H10 C2 H4 B. CH4 C2 H2 C3 H7 Cl.C. C2 H4 CH4 C2 H5 Cl. D. C2 H6 O, C3 H8 C2 H2 .Câu 3: Thành ph ph trăm kh ng các nguyên C, H, trong Cầ ượ ố2 H6 là ượA. 52,2%; 13%; 34,8%. B. 52,2%; 34,8%; 13%.C. 13%; 34,8%; 52,2%. D. 34,8%; 13%; 52,2%Câu 4: Hiđrocacbon có phân kh là 30 đvC. Công th phân là ?ử ủA. CH4 B. C2 H6 C. C3 H8 D. C2 H4 .Câu 5: Cho khí metan tác ng khí oxi theo ph ng sau:ụ ứCH4 O2 0t¾¾® CO2 H2 O. ng trong ph ng trình hoá là?ổ ươ ọA. 5. B. 6. C. 7. D. 8.Câu 6: Khi cháy hoàn toàn 0,25 mol metan ng ta thu ng khí COố ườ ượ ượ2 (đktc) có th tích là ểA. 5,6 lít. B. 11,2 lít. C. 16,8 lít. D. 8,96 lít.Câu 7: Trong phân etilen gi hai nguyên cacbon có (ch ng 4/ bài 37/ 1)ử ươ ứA. liên n. B. liên đôi.ộ C. hai liên đôi. D. liên ếba.Câu 8: Khí CH4 và C2 H4 có tính ch hóa gi ng nhau là (ch ng 4/ bài 37/ chung 1)ấ ươ ứA. tham gia ph ng ng dung ch brom.ả B. tham gia ph ng ng khí hiđro.ả ớC. tham gia ph ng trùng p. D. tham gia ph ng cháy khí oxi sinh ra khí cacbonic và cả ướCâu 9: Bi ng 0,1 lít khí axetilen đktc) thì có th làm màu đa 100 ml dung ch brom. ếdùng 0,1 lít khí etilen đktc) thì có th làm màu đa th tích dung ch brom trên là ịA. 300 ml. B. 200 ml. C. 100 ml. D. 50 ml.Câu 10: Bi ng 0,1 lít khí etilen đktc) làm màu đa 50 ml dung ch brom. dùng 0,1 lít khí ếaxetilen đktc) thì có th làm màu đa th tích dung ch brom trên làể ịA. 200 ml. B. 150 ml. C. 100 ml. D. 50 ml.II. lu 7đ).ự ậCâu 1: Vi công th Metan. Nêu tính ch hóa c, tính ch vi ph ng trình minh ươh a.ọCâu 2: Vi công th ch th ng, vòng (n có) các ch sau: Cế ấ3 H8 C4 H6Câu 3: 8,96 lít khí metan và etilen qua bình ng dung ch brom, khi làm ấm hoàn toàn dung ch brom th trong bình có ch 16g brom tham gia ph ng. ứa. Tính thành ph ph trăm theo th tích và ph trăm theo kh ng ng khí có trong p.ầ ượ ợb. Tính th tích không khí dùng cháy hoàn toàn nng khí trên. Bi oxi chi mể ựơ ế20% th tích không khí. Bi ng các khí đo đktc.ể ở(Cho bi Br 80, 12, 1, 16)ế