Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi chọn HSG môn hóa học lớp 9 (7)

76e94d93ee42c21999cd27221e5dde37
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-17 08:05:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 274 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

UBND NH NINHỈ ẮS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ Ạ(Đ thi có 01 trang)ề THI CH SINH GI NHỀ ỈNĂM 2014 2015ỌMôn thi Hóa 9ọ ớTh gian làm bàiờ 150 phút (không th gian giaoể ờđ )ềNgày thi: 02 tháng năm 2015Câu (5.0 đi m). ể1/ Nêu và gi thích hi ng ra khi:ả ượ ảa/ Cho thanh Cu vào ng nghi ng dung ch AgNOố ị3 .b/ Cho cái đinh Fe vào ng nghi ng dung ch CuSOắ ị4 .c/ dây Cu trong không khí.ốd/ Cho mi ng Na nh ph vào các ng nghi ch trong các dungộ ượ ộd ch KCl, CuSOị4 MgCl2 NH4 Cl, AlCl3 .2/ Vi ph ng trình hóa ra CaClế ươ ạ2 canxi và các ch canxi.ừ ủ3/ ng chi ti máy (dao ng t…) không th ho tráng men kimộ ệlo i. nh ng này, ng ta th hi kim lo đó nh th nào?ạ ườ ếCâu II (5.0 đi m).ể 1/ Cho các axít: axit axetic, axit acrylic (CH2 =CH-COOH), axit amino axetic H2 N-CH2 -COOH).a/ So sánh gi ng nhau và khác nhau thành ph n, phân các axit trên?ự ủb/ Trình bày cách nh bi axit axetic, axit acrylic ng trong các bình nhãn riêng bi t.ậ ệ2/ Tính kh ng Glucoz ch trong qu nho sau khi lên men cho ta lít vang 10ố ượ ướ ượ 0.Bi ng ancol etylic nguyên ch có kh ng riêng 0,8 g/ml và hi su ph ng lên menế ượ ứđ 95%.ạ3/ Có bình ch riêng bi ch khí là Cứ ấ2 H6 C2 H4 C2 H2 ng ph ng pháp hóa hãy cho bi tằ ươ ếcách nh bi ch khí trên?ậ ấ4/ ch các ch ng ng các kí hi ch cái A, B, C…. hoàn thành ph ngự ươ ứsauCH4 (1)¾¾® A( )¾¾® B( 3)¾¾® C( )¾¾® D( )¾¾® E(8)¾¾® CH4( 9)¾¾® H2 (5) (6) FVi các ph ng trình hóa trong mũi tên là ph ng và ghi rõ đi ki nế ươ ện có.ếCâu III (3.5 đi m).ể Hoà tan Mg, Cu vào ng dung ch Hỗ ượ ị2 SO4 70%(đ nóng), thu 1,12 lít khí SOặ ượ2 (đo đi ki tiêu chu n) và dung ch B. Cho dung ch Bở ịtác ng NaOH C, nung nóng kh ng không i, pụ ượ ượ ượ ợch E. Cho tác ng ng Hấ ượ ư2 (nung nóng) thu 2,72 gam ch E. ượ ắa/ Tính kh ng và ph trăm kh ng kim lo trong A.ố ượ ượ ợb/ Cho thêm 6,8 gam vào dung ch dung ch X. Tính ng ph trăm cácướ ượ ầch trong Xấ (coi ng bay không đáng ).ượ ướ ểCâu IV (3.5 đi m). Kh hoàn toàn 4,06 gam oxit kim lo ng CO nhi cao thành kimử ộlo i. toàn khí sinh ra vào bình ng dung ch Ca(OH)ạ ị2 th thành gam a.ư ủN ng kim lo sinh ra hòa tan vào dung ch HCl thì thu 1,176 lít khí Hế ượ ượ2(đktc). a/ Xác nh công th oxit kim lo i. ạb/ Cho 4,06 gam oxit kim lo trên tác ng hoàn toàn 500 ml dung ch Hạ ị2 SO4 c,ặnóng (d dung ch và có khí SOư ượ ị2 bay ra. Hãy xác nh ng mol/lít mu trongị ốdung ch X. (Coi th tích dung ch không trong quá trình ph ng). ứCâu (3.0 đi m). cháy hoàn toàn 4,48 lít khí propan và hiđrocacbon không no th yố ấsinh ra 22 gam CO2 và 10,8 gam H2 O.a/ Tính th tích không khí dùng cháy (bi trong không khí oxi chi mể ế20% th tích). Bi các th tích khí đo đktc.ế ượ ởb/ Tìm công th phân công th Y. ủĐ CHÍNH TH CỀ Ức/ than đá, đá vôi và các đi ki thi có hãy vi các ph ng trình hóa cừ ươ ọđi ch hidrocacbon Y.ề ếBi t:ế 1; 12; 16; 32; Cl 35,5; 14; Na 23; Ca 40; Fe 56; Cu 64;Ag 108; 39; Al 27; Mg 24.------------------- TẾ ------------------UBND NH NINHỈ ẮS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ HDC THI CH SINH GI NHỀ ỈNĂM 2014 2015ỌMôn thi Hóa 9ọ ớTh gian làm bàiờ 150 phút (không th gian giaoể ờđ )ềNgày thi: 02 tháng năm 2015Câu (5.0 đi m). ể1/ Nêu và gi thích hi ng ra khi:ả ượ ảa/ Cho thanh Cu vào ng nghi ng dung ch AgNOố ị3 .b/ Cho cái đinh Fe vào ng nghi ng dung ch CuSOắ ị4 .c/ dây Cu trong không khí.ốd/ Cho mi ng Na nh ph vào các ng nghi ch trong các dungộ ượ ộd ch KCl, CuSOị4 MgCl2 NH4 Cl, AlCl3 .2/ Vi ph ng trình hóa ra CaClế ươ ạ2 canxi và các ch canxi.ừ ủ3/ ng chi ti máy (dao ng t…) không th ho tráng men kimộ ệlo i. nh ng này, ng ta th hi kim lo đó nh th nào?ạ ườ ếCâu dungộ Đi mểI 5,0a Ht: sau th gian trên thanh Cu xu hi màu đen, dung ch không ừmàu chuy sang màu xanh nh tể ạGt: Màu đen trên thanh Cu là do Ag vô nh hình bám vàoị Dung ch có màu xanh nh là mu Cu(NOị ố3 )2 Cu 2AgNO3 Cu(NO3 )2 2Ag 0,25b Ht Sau th gian th trên đinh có màu dung ch đang có màu ịxanh nh màu nạ ầGt Màu trên đinh là do Cu bám vào, màu xanh mu CuSOỏ ố4 nh ạd do ng gi mầ Fe CuSO4 Cu FeSO4 0,25c Ht Dây ng có màu chuy sang màu đen ểGt Do khi nóng Cu tác ng oxi không khí ra CuO màu đenượ 2Cu O2 0t¾¾® 2CuO 0,25d Na dung ch KCl: có khí không màu bay raị 2Na 2H2 2NaOH H2* Na dung ch CuSOị4 có khí không màu bay ra, xu hi xanh lamấ 2Na 2H2 2NaOH H2 2NaOH CuSO4 Na2 SO4 Cu(OH)2* Na dung ch MgClị2 có khí không màu bay ra, xu hi tr ngấ 2Na 2H2 2NaOH H2 2NaOH MgCl2 Na2 SO4 Mg(OH)2* Na dung ch NHị4 Cl: có khí không màu bay ra, sau đó có khí mùi khai bay ra 2Na 2H2 2NaOH H2 NaOH NH4 Cl NaCl NH3 H2 O* Na dung ch AlClị3 có khí không màu bay ra, xu hi keo tr ngấ 2Na 2H2 2NaOH H2 3NaOH AlCl3 3NaCl Al(OH)3 1,252 Ca Cl2 (HCl) CaCl2- Ca 2HCl CaCl2 H2- CaO 2HCl CaCl2 H2 O- Ca(OH)2 2HCl CaCl2 2H2 O- Ca(OH)2 MgCl2 CaCl2 Mg(OH)2- CaCO3 2HCl CaCl2 CO2 H2 1,5Đ CHÍNH TH CỀ Ứ3 ng chi ti máy (dao ng t…) không th ho tráng menộ ặđ kim lo i. nh ng này, ng ta th hi kimể ườ ệlo đó theo quy trình sau:ạB 1: Phun nóng lên các có th hòa tan trongướ ướ ển c.ướB 2: Nhúng vào dung ch ki các ch có tínhướ ẩaxit.B 3: Nhúng vào dung ch axít trung hòa ki ng th yướ ẩr các có tính baz nh ôxit, hidroxit kim lo i. Trong dung ch axitử ịcó ch hãm axit ch mà không làm kim lo i.ấ ạB 4: Cho qua bu ng phun sôi axit, ch nướ ướ ẩcòn bám trên kim lo i.ề ạB 5: Nhúng vào sôi kim lo i.ướ 1,5Câu II (5.0 đi m).ể 1/ Cho các axít: axit axetic, axit acrylic(CH2 =CH-COOH), axit amino axetic H2 N-CH2 -COOH).a/ So sánh gi ng nhau và khác nhau thành ph n, phân các axit trên?ự ủb/ Trình bày cách nh bi axit axetic, axit acrylic ng trong các bình nhãnậ ấ2/ Tính kh ng Glucoz ch trong qu nho sau khi lên men cho ta lít vang 10ố ượ ướ ượ 0.Bi ng ancol etylic nguyên ch có kh ng riêng 0,8 g/ml và hi su ph ng lên menế ượ ứđ 95%.ạ3/ Có bình ch riêng bi ch khí là Cứ ấ2 H6 C2 H4 C2 H2 ng ph ng pháp hóa hãy cho bi tằ ươ ếcách nh bi ch khí trên?ậ ấ4/ ch các ch ng ng các kí hi ch cái A, B, C…. hoàn thành ph ngự ươ ứsauCH4 (1)¾¾® A( )¾¾® B( 3)¾¾® C( )¾¾® D( )¾¾® E(8)¾¾® CH4( 9)¾¾® H2 (5) (6) FVi các ph ng trình hóa trong mũi tên là ph ng và ghi rõ đi ki nế ươ ện có.ế.Câu dungộ Đi mểII 5,01a So sánh* Gi ng:ố- Phân có ch nguyên C, H, Oử ố- Cùng có nhóm ch axit -COOHứ* Khác:- Axit axetic ch ch hidrocabon noỉ ố- Axit Acrylic ch hidrocacbon không noứ ố- Axit aminoaxetic có ch nhóm amino –NHứ2 0,5b Nh bi tậ ế- Cho dung ch axit tác ng Brị ướ2 dung ch nào làm nh màuị ạdung ch brom là axit acrylic, dung ch còn là axit axeticị ướ CH2 =CH-COOH Br2 CH2 Br-CHBr-COOH 0,52 Ph ng trình hóa cươ C6 H12 O6 men¾¾® 2C2 H5 OH 2CO2mglucozơ 164,76 gam 1,03 Nh bi Cậ ế2 H6 C2 H4 C2 H2- khí vào dung ch AgNOẫ ị3 trong NH3 Khí nào vàng làạ ủC2 H2 C2 H2 2AgNO3 2NH3 C2 Ag2 2NH4 NO3- khí còn vào dung ch brom, khí nào làm nh màu dungẫ ướ ạd ch brom khí đó là Cị2 H4 C2 H4 Br2 C2 H4 Br2Khí còn là Cạ2 H6 1,04 Hoàn thành đơ ồA: C2 H2 B: C2 H4 C: C2 H5 OHD: CH3 COOH E: CH3 COONa F: CH3 CHO1/ 2CH4 01500 ,llnC¾¾ ¾® C2 H2 3H22/ C2 H2 H2 03, ,Pd PbCO t¾¾ ¾¾® C2 H43/ C2 H4 H2 0,H t+¾¾ ¾® C2 H5 OH4/ C2 H5 OH O2 men¾¾® CH3 COOH H2 O5/ 2C2 H4 O2 0,xt t¾¾¾® 2CH3 CHO6/ 2CH3 CHO O2 0,xt t¾¾¾® 2CH3 COOH7/ CH3 COOH NaOH CH3 COONa H2 O8/ CH3 COONa NaOH 0,xt t¾¾¾® CH4 Na2 CO39/ CH4 0t¾¾® 2H2 2,0Câu III (3.5 đi m).ể Hoà tan Mg, Cu vào ng dung ch Hỗ ượ ị2 SO4 70%(đ nóng), thu 1,12 lít khí SOặ ượ2 (đo đi ki tiêu chu n) và dung ch B. Cho dung ch Bở ịtác ng NaOH C, nung nóng kh ng không i, pụ ượ ượ ượ ợch E. Cho tác ng ng Hấ ượ ư2 (nung nóng) thu 2,72 gam ch F. ượ ắa/ Tính kh ng và ph trăm kh ng kim lo trong A.ố ượ ượ ợb/ Cho thêm 6,8 gam vào dung ch dung ch X. Tính ng các ch tướ ượ ấtrong (xem như lượng nước bay hơi không đáng kể).Câu dungộ Đi mểIII 3,5Ph ng trình hóa cươ ọMg 2H2 SO4 MgSO4 SO2 2H2 OCu 2H2 SO4 CuSO4 SO2 2H2 ODung ch MgSOị ồ4 và CuSO4MgSO4 2NaOH Mg(OH)2 Na2 SO4CuSO4 2NaOH Cu(OH)2 Na2 SO4K Mg(OH)ế ồ2 Cu(OH)2Mg(OH)2 0t¾¾® MgO H2 OCu(OH)2 0t¾¾® CuO H2 OE MgO, CuOồCuO H2 0t¾¾® Cu H2 OCh MgO, Cuấ 0,50,50,50,25a nặMg mol; nCu mol. các ki ta có ph ng trìnhừ ươ0, 05 0, 0240 64 2, 72 0, 03x xx y+ =ì ìÞí í+ =î mMg 0,48 gam %mMg 20% mCu 1,92 gam %mCu 80% 0,750,5b ph ng trình hóa ta cóừ ươ ọ2 40,1H SOn= mol mddH2SO4 14 gam mddsau 14 2,4 0,05*64 13,2 gamSau khi thêm 6,8 gam thu dung ch có mướ ượ ớdd iớ 20 gam C%MgSO4 12% C%CuSO4 24% 0,5Câu IV (3.5 đi m). Kh hoàn toàn 4,06 gam oxit kim lo ng CO nhi cao thành kimử ộlo i. toàn khí sinh ra vào bình ng dung ch Ca(OH)ạ ị2 th thành gam a.ư ủN ng kim lo sinh ra hòa tan vào dung ch HCl thì thu 1,176 lít khí Hế ượ ượ2(đktc). a/ Xác nh công th oxit kim lo i. ạb/ Cho 4,06 gam oxit kim lo trên tác ng hoàn toàn 500 ml dung ch Hạ ị2 SO4 c,ặnóng (d dung ch và có khí SOư ượ ị2 bay ra. Hãy xác nh ng mol/lít mu trongị ốdung ch X. (Coi th tích dung ch không trong quá trình ph ng). ứCâu dungộ Đi mểIV 3,5G công th oxit là Mọ ứx Oy Ta có các ph ng trình hóa cươ ọMx Oy yCO 0t¾¾® xM yCO2 ax ayCO2 Ca(OH)2 CaCO3 H2 ay ay2M +2nHCl 2MCln nH2 ax  anx/2 0,50,50,5a bài ta cóừ ầ( 16. 4, 06 28.2; 56. 0, 07 0, 07: 4. 0,105 0,105a nn Ma yx ya x+ =ì ì= =ìï ï= Ûí í=îï ï= =î công th oxit là Feậ ứ3 O4 1,5b2Fe3 O4 10H2 SO4 0t¾¾® 3Fe2 SO4 SO2 10H2 OCM(Fe2(SO4)3 0,0525M 0,5Câu (3.0 đi m). cháy hoàn toàn 4,48 lít khí propan và hiđrocacbon không no th yố ấsinh ra 22 gam CO2 và 10,8 gam H2 O.a/ Tính th tích không khí dùng cháy (bi trong không khí oxi chi thể ểtích 20% th tích). ểb/ Tìm công th phân Y. ủc/ than đá, đá vôi và các đi ki thi có hãy vi các ph ng trình hóa cừ ươ ọđi ch hidrocacbon Y.ề ếCác th tích khí đo đktcể ượ ởCâu dungộ Đi mểV 3,0G công th là Cọ ủx Hy Các ph ng trình hóa cươ ọC3 H8 5O2 0t¾¾® 3CO2 4H2 a(mol) 3a 4aCx Hy (x y/4)O2 0t¾¾® xCO2 y/2H2 b(mol) b.x b.y/2 0,5a Tính th tích không khíểTa cóTh tích khí oxi cháy làể ợnO2 nCO2 nH2O /2 nO2 0,8 mol VO2 17,92 lít VKK 5.VO2 89,6 lít 0,5b các ph ng trình hóa trên ta cóừ ươ ọ0, 23 0, 54 y/ 0, 6a ba b+ =ìï+ =íï+ =î vì là hidrocacbon không no(n >3 thì 3a bx 0,6) ế0,124b axy= =ìï=íï=îV là Cậ2 H4CTCT Y: CHủ2 =CH2 0,50,5c Đi ch than đá, đá vôiề ừCaCO3 0t¾¾® CaO +CO2CaO 3C 0t cao¾¾¾® CaC2 COCaC2 2H2  Ca(OH)2 C2 H2C2 H2 H2 03, ,Pd PbCO t¾¾ ¾¾® C2 H4 1,0Chú ý: Thí sinh làm cách khác đúng, cho đi đa ng ng.ể ươ