Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI THỬ ĐỘI TUYỂN HSG MÔN HÓA HỌC LỚP 9

26bd3584356d191de0f5e6e64542e7a9
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-18 14:52:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 273 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

UBND NH NINHỈ ẮS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ THI CH SINH GI NHỀ ỈNĂM 2009 2010ỌMÔN THI: HÓA C–L 9–THCSỌ ỚTh gian làm bài: 150 phút (không th gian giao )ờ ềNgày thi 14 tháng năm 2010============Câu (3,0 đi m).ể Hòa tan hoàn toàn gam oxit ng Hộ ằ2 SO4 c, nóng th thoát ra khí SOặ ấ2 (duy nh t). uấ ếkh hoàn toàn gam oxit đó ng CO nhi cao hòa tan ng thành ng Hử ượ ằ2 SO4đ c, nóng thì thu ng SOặ ượ ượ2 ng khí SOấ ượ2 thí nghi trên.ở 1. Vi ph ng trình các ph ng hóa ra trong hai thí nghi trên.ế ươ 2. Xác nh công th oxit t.ị ắCâu 2( 3,0 đi m).ể Cho 3,28 gam Fe và Mg vào 400ml dung ch CuSOỗ ị4 Sau khi ph ng hoàn toàn,ả ứthu 4,24 gam ch và dung ch C. Thêm dung ch NaOH vào dung ch C, yượ ấk đem nung nóng ngoài không khí kh ng không i, 2,40 gam ch D.ế ượ ượ 1. Tính ng mol/l dung ch CuSOồ ị4 2. Tính thành ph ph trăm kh ng kim lo trong A.ầ ượ 3. Tính th tích khí SOể2 thoát ra đktc) khi hòa tan hoàn toàn ch trong Hở ắ2 SO4 c, nóngặd .ưCâu 3( 4,0 đi mể ). là oxit kim lo M, trong đó chi 80% kh ng. Cho dòng khí Hủ ượ2 đi qua ng ch aố ứa gam ch nóng. Sau ph ng, kh ng ch trong ng còn là gam. Hòa tan tấ ượ ếb gam ch này trong dung ch HNOấ ị3 loãng, thu dung ch và khí NO duy nh thoát ra.ượ ấCô dung ch thu 3,025a gam mu Z. Gi thi hi su các ph ng là 100%.ạ ượ 1. Xác nh công th X, Z.ị 2. Tính th tích NO đktc) theo a, b.ể ởCâu 4( 3,0 đi m).ể Th hi ph ng este hóa gi axit Cự ữx Hy COOH và Cượn H2n+1 OH. Sau ph ng, tách yả ấh ch este, axit và u. cháy hoàn toàn 13,2 gam thì thu 12,768ỗ ượ ượlít khí CO2 đktc) và 8,28 gam c. cũng ng nh trên cho tác ng iở ướ ượ ớ150ml dung ch NaOH 1,0M thì thu 3,84 gam và gam mu khan. Hóa hoàn toànị ượ ượ ơl ng trên thì thu th tích ng đúng th tích 3,36 gam nit (đo cùng đi uượ ượ ượ ềki nhi và áp su t).ệ 1. Tính và tính hi su ph ng este hóa.ệ 2. Xác nh công th phân và axit. Tính thành ph ph trăm kh ng cácị ượ ượ ủch trong X.ấCâu (3,0 đi m). là ch Trong có kh ng oxi so kh ng các nguyênộ ượ ượ ủt còn là 4:7. cháy hoàn toàn ch thu khí COố ượ2 và có mol là 1:1.ơ ướ ốT ng mol các ch tham gia ph ng cháy ng mol các ch ph là 3:4.ổ 1. Xác nh công th phân ch X.ị 2. Vi các công th có th có ng công th phân tìm c, bi là ch tế ượ ấđ ch c.ơ ứCâu (4,0 đi m). ch có công th phân là Cợ ử8 H12 O5 Cho 0,01 mol tác ng ng dungụ ượd ch NaOH (v ), sau khi cô thu có ba nhóm -OH và 1,76 gam ch tị ượ ượ ấr mu axit ch c. Xác nh công th có th có (khôngắ ủc vi khai tri công th hiđrocacbon axit).ầ ủ----------------- ----------------ế(Đ thi này có 01 trang)ềCho: =1; 16; 14; 12; Na 23; Cu 64; Fe 56; Mg 24; Al 27; 32; Zn 65.Hä vµ tªn thÝ sinh :................................................................................Đ CHÍNH TH CỀ ỨGi¸m thÞ :.................................................. Gi¸m thÞ :.......................................................